Job - Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Job
A job, employment, work or occupation, is a person's role in society. More specifically, a job is an activity, often regular and often performed in exchange for payment ("for a living"). Many people have multiple jobs (e.g., parent, homemaker, and employee).
Yandex Jobs
https://yandex.com/jobs/
Yandex. About company Jobs Technologies Events. Yandex Jobs.
Job: перевод, произношение, транскрипция, примеры использования
https://WooordHunt.ru/word/job
Перевод слова job, американское и британское произношение, транскрипция, словосочетания, однокоренные слова, примеры использования.
Աշխատանք Երևանում և մարզերում։ Աշխատանքի և աշխատակիցների որոնում
https://job.am/
Թափուր աշխատատեղեր Երևանում, Գյումրիում և հայաստանի մարզերում անմիջապես գործատուներից։ Փնտրիր և գտի՛ր աշխատանք կամ աշխատակից job.am հարթակի օգնությամբ, իմացի՛ր ավելին կազմակերպությունների մասին։
Job.com: Your Job Search Starts Here.
https://www.job.com/
Browse over 1800000 job listings on Job.com. Search by job industry, title, company or location. No matter where you want to go in your life and career, Job.com always gives you a clear path forward.
Jobs - Employment - Career Search, Jobs Near You | Jobs.com
https://www.jobs.com/
Quickly search from millions of job openings from employers looking for candidates today. Find your perfect job and apply today. Jobs.com - a better job search experience.
Job Search | Indeed
https://www.indeed.com/
With Indeed, you can search millions of jobs online to find the next step in your career. With tools for job search, resumes, company reviews and more, we're with you every step of the way.
job - Wiktionary
https://en.wiktionary.org/wiki/job
From the phrase jobbe of work ("piece of work"), of uncertain origin. Perhaps from a variant of Middle English gobbe ("mass, lump"); or perhaps related to Middle English jobben ("to jab, thrust, peck"), or Middle English choppe ("piece, bargain"). More at gob, jab, chop.
job.net
http://www.job.net/
Search Jobs.
s1jobs.com
https://www.s1jobs.com/
Jobs in Scotland on s1jobs.com, the number 1 Scottish job site.